အႎၩရာယ္႒ကီးေသာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး အထူးအစီအစဥ္

2007-02-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

bird_flu_150px.jpg
မႎၩေလး႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္ မတ္လက ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ေရာဂၝဴဖစ္ပၾားခဲ့ရာ ဳကက္ငႀက္အေသမဵားကို မႎၩေလး႓မိႂႚရႀိ ဓာတ္ခၾဲခန္းတၾင္ မတ္လ ၁၆ရက္ေနႛက သိပၯၾပညာရႀင္မဵား ခၾဲစိတ္ စစ္ေဆးေနဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။ အစပိုင္းတၾင္ စစ္အစိုးရသည္ ေရာဂၝဴဖစ္ပၾားေသာသတင္းကို အေမႀာင္ခဵထားခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဳကက္ငႀက္ တုပ္ေကၾးေရာဂၝအေဳကာင္း သိေကာင္းစရာ အထူးအစီအစဥ္ကို RFAမႀ အခန္းဆက္ ထုတ္လၿင့္ေနပၝတယ္။ အခုလို အထူးအစီအစဥ္အဴဖစ္ ထုတ္လၿင့္ရတာကလည္း ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝဟာ ကမႝာေပၞမႀာ အႎၩရာယ္ အ႒ကီးမားဆံုး ကဵန္းမာေရး ႓ခိမ္းေဴခာက္မႁတခုအဴဖစ္ ကမႝာ့ကဵန္းမာေရးအဖၾဲႚ (WHO)နဲႚတကၾ ႎိုင္ငံတကာက အေရးထား သတ္မႀတ္ထားလိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီ H5N1 ေခၞ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ေရာဂၝပုိးဟာ ဳကက္ေတၾ၊ ငႀက္ေတၾ အခဵင္းခဵင္း ကူးစက္႟ုံ၊ ဳကက္ငႀက္ေတၾကေန လူကုိ ကူးစက္႟ုံသာမက လူ လူခဵင္းလည္း ကူးစက္ႎုိင္ေဴခရႀိပၝတယ္။

၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၂၈ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚ မရမ္းကုန္း႓မိႂႚနယ္က ေမၾးဴမႃေရးဴခံတခုမႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ေရာဂၝ ေတၾႚရႀိေဳကာင္း အတည္ဴပႂခဲ့႓ပီးေနာက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ေရာဂၝ ကူးစက္ဴပန္ႚပၾားမႀာကို အ႒ကီးအကဵယ္ စိုးရိမ္ ေဳကာက္လန္ႚေနဳကပၝတယ္။

အရင္တႎႀစ္ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ မတ္လတုန္းကလည္း ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝပုိးေတၾႚရႀိေဳကာင္း၊ ဳကက္နဲႛ ငုံးေတၾကုိ သတ္ဴဖတ္ ရႀင္းလင္းခဲ့ရေဳကာင္း အစုိးရပုိင္ ဴမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမႀာ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝေဳကာင့္ RFA က ဴမန္မာေသာတရႀင္ေတၾအတၾက္ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာေတၾကုိ ထုတ္လၿင့္ေပးေနပၝတယ္။ ဳကက္ငႀက္ တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားေနတဲ့ အေရႀႀ့ေတာင္အာရႀ ႎုိင္ငံေတၾကို RFA မႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္နဲႛ ဦးမင္းဇင္တိုႛ သၾားေရာက္ ကၾင္းဆင္း႓ပီး ဴပည္ဴပည့္စံုစံု ေလ့လာထားတာကို အခန္းဆက္ တင္ဆက္ေနတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ အထူးအစီအစဥ္ကုိ ေနႛစဥ္ တနလႆာေနႛကေန ေသာဳကာေနႛအထိ RFA မနက္ပုိင္း အသံလၿင့္ခဵက္ေတၾမႀာ နားဆင္ႎုိင္ဳကပၝတယ္။

RFA ဴမန္မာဘာသာ အစီအစဥ္မႀ ထုတ္လၿင့္ေနခဲ့တဲ့ 'ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး အထူးအစီအစဥ္' နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ေမၾးဴမႃေရးႎႀင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္႒ကီးဌာန၊ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးဆိုင္ရာ အဳကံေပးအရာရႀိနဲႛ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ေဒၝက္တာ သန္းလႀရဲ့ ထင္ဴမင္ ယူဆခဵက္ကိုလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔