ໂຮງງານປຸງແຕ່ງເຄືອແຫມ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ

ໂຮງງານປຸງແຕ່ງເຄືອແຫມ ຂອງຈີນ ປ່ອຍນໍ້າເສັຽ

ໂຮງງານ ເຄືອແຫມ ຂອງຈີນ ຢູ່ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ປ່ອຍນໍ້າເສັຽ ລົງສູ່ນໍ້າຫ້ວຍ.

ເຕັມຫນ້າ