ກອງໄມ້ ທີ່ທາງບໍຣິສັດ ຊັນເປເປີ້ ນໍາເຂົ້າມາໃນໂຮງງານ ມີທັງໄມ້ວິກ ເພື່ອຜລິດເຈັ້ຽ ແລະໄມ້ທັມມະດາ ຈາກປ່າທີ່ຊາວບ້ານ ຕັດມາຂາຍໃຫ້ບໍຣິສັດ ເພື່ອໃຊ້ເຊື້ອເພີງພລັງງານ ຊຶ່ງເປັນການທໍາລາຍປ່າ ໄປໃນຕົວ ທາງການຈຶ່ງອອກແກ້ໄຂ

ກິ່ນເໝັນຈາກໂຮງງານ ຜລິດເຈັ້ຽ ຜ່ອນຄາຍ

ກິ່ນເໝັນ ຈາກໂຮງງານ ຜລິດເຈັ້ຽ ຊັນ-ເປເປີ ຢູ່ ແຂວງສວັນນະເຂດ ຫຼຸດຜ່ອນລົງ ແດ່ແລ້ວ.

ເຕັມຫນ້າ