རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྟ་བ་ཐ་དད་པ་ལུ་ཞའི་པའོ།

རྒྱ་ནག་གི་བཅའ་ཁྲིསམ་ཕྱི་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཉེས་འཛུགས་འོག་བཙོན་འཇུག་བྱས་པ།
2008-12-29
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣ་དང་ས་གནས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་བརྒྱད་ལོའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཞེས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་ཕྱི་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཉེས་འཛུགས་འོག་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྟ་བ་ཐ་དད་འཛིན་མཁན་གྲགས་ཅན་ལུ་ཞའི་པའོ་ཡི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་འདི་རྒྱལ་ཝ་ཤིང་ཀྲོན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའོ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་རྒྱ་བོད་ལས་དོན་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ལགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་གནས་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས་གནང༌༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།