རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཡིག་ཆ།

སློབ་མ་བསོད་ནམས་བཀག་ཉར་བྱས་བ་ནི་རྒྱ་ནག་རང་གི་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་རེད་ཟེར།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སློབ་མ་བསོད་ནམས་ལགས་བཀར་ཉར་བྱས་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་༣༥བ་དང་འགལ་ཡོད་པ་ཉམས་ཞིབ་པ་པདྨ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བརྗོད་ཀྱི་འདུག

༧པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་མཆོག

གནས་སྟངས་གསལ་ཆ་མེད་པའི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྣང་བརྙན་འཆར་གཟུགས།

གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགུང་ལོ་༣༠་ལ་ཕེབས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་དམིགས་བསལ་སྣང་བརྙན་འཆར་གཟུགས་ཀྱི་བརྙན་ཐུང་ཞིག་བཟོས་ཡོད་འདུག

ཐེ་ཝན་གྱི་དམག་དོན་སྦྱོང་བརྡར་ཐོག་ཡུལ་དེའི་སྲིད་འཛིན་(Tsai Ing-wen)གྱིས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བཞིན་པ། ༢༠༡༨།༤།༡༣

རྒྱ་ནག་གི་འཇིགས་སྐུལ་ལ་ཐེ་ཝན་གྱིས་འཇིགས་སྣང་མེད་པ་གསལ་སྟོན་བྱས་འདུག

རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཝན་གྱི་བདེ་འཇགས་ལ་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་ཀྱང་ཐེ་ཝན་ཕྱོགས་ནས་འཇིགས་སྣང་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་སྟོན་བྱས་འདུག

རི་བོ་ཇོ་མོ་གླང་མའི་བལ་ཡུལ་ཕྱོགས། ༢༠༡༨

ཇོ་མོ་གླང་མའི་བོད་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་འཛེགས་འབབ་ཚུགས་ཡུལ་སྐོར་བར་སྒོ་རྒྱབ་འདུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་བོ་ཇོ་མོ་གླང་མའི་རི་འཛེགས་འབབ་ཚུགས་སུ་ཡུལ་སྐོར་བ་བསྐྱོད་རྒྱུ་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་འདུག

རྒྱ་གར་གྱི་ཞི་བའི་གཟེངས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་(Bharat Ratna)

རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོཊ་འཐུས་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་གཟེངས་རྟཊ་མཐོ་ཤོས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕུལ་འོས་བའི་འབོད་སྐུལ།

རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་༢༠༠ཡིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཞི་བའི་གཟེངས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་འབུལ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག

ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ། ༢༠༠༩

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སློབ་ཆེན་སློབ་མ་བསོད་ནམས་ལགས་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག

བོད་རིགས་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་ཞིག་གིས་གཞུང་ཞབས་ཡིག་རྒྱུགས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་བར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༩།༠༤།༡༨།

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་དོན་ཁྱབ་སྤེལ།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༩-༠༤།༡༦།

བདུན་རེའི་གསར་འགྱུར་ཕྱོགས་བསྡུས།༢༠༡༠།༠༤།༡༣།

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༩།༤།༡༡།

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༩།༤།༩

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༩།༤།༦

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༩།༤།༤

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།