པདྨ་བཟང་པོ་ལགས་ལ་དྭགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པར་བསྐོ་བཞག་གནང་འདུག

2022-01-25

པདྨ་བཟང་པོ་ལགས་ཀྱིས་ལ་དྭགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་དང་འབྲེལ་མ་འོངས་པར་ལས་དོན་རྣམས་དྲང་བདེན་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་གསུངས་བྱུང་།

དགེ་རྒན་རིན་ཆེན་སྐྱིད་སྨན་ཁང་དུ་ནད་རྟགས་གང་ཡང་མེད་པ་ངོས་འཛིན་བྱས་འདུག་ན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་བཀག་ཉར་འོག་བཞག་ཡོད་འདུག

2022-01-25

སྨན་ཁང་གིས་ཁོ་མོར་ནད་རྟགས་གང་ཡང་མེད་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་དང་འབྲེལ། ནང་མི་ཚོར་ཐུག་འཕྲད་དང་གསལ་བཤད་གང་ཡང་མེད་པར་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་པ་།

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་བཅུ་པ་མཆོག་གི་སྙིང་སྟོབས་དང་ལ་རྒྱར་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ནས་རྗེས་དྲན་ཞུ་བཞིན་འདུག

2022-01-24

ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་༧རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དམ་པ་མཆོག་གི་གདུང་མཆེད་ཆེད་བོད་ཕྱི་ནང་གི་བོད་མི་མང་པོས་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་གྱི་ལམ་ནས་སྐུ་གོང་མ་མཆོག་གི་སྙིང་སྟོབས་དང་ལ་རྒྱར་རྗེས་དྲན་ཞུས་འདུག

བོད་ཀྱི་རྐང་སྤོལ་རུ་ཁག་ཞིག་ནེའུ་ཡོག་དུ་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གྱི་འགྲན་བསྡུར་ནང་མཉམ་ཞུགས།

2022-01-24

བོད་ཀྱི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་རུ་ཁག་ཞིག་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་དུ་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་གྱི་རུ་ཁག་སུམ་ཅུ་ལྷག་གི་ནང་མཉམ་ཞུགས་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་འདུག

ཉི་ཧོང་གི་གོང་མའི་སྐུ་མདུན་དུ་བོན་ཆོས་ཞིབ་འཇུག་གཏམ་བཤད་སྙན་འབུལ་ཞུས་འདུག

2022-01-24

ཉེ་ལམ་ཉི་ཧོང་གི་གོང་མ་(Naruhito)་ཡི་མདུན་དུ་བོན་ཆོས་ལུགས་སྐོར་ཞིབ་འཇུག་གཏམ་བཤད་སྙན་འབུལ་ཞུས་འདུག་པ་དེ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་འདུག

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༡།༢༥

བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྒྱ་ནག་ཏུ་འགོག་ཐབས།

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན་གྱི་མཛད་རྣམ།

༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་རིམ་བྱོན།

༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ནས་བཅུ་བཞི་བར་གྱི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་ལེ་ཚན།

བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༡།༢༠

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༡།༡༣

བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས།

བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་སྤྱི་དང་འབྱུང་འགྱུར་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚགས་ཚུད་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་སྐོར་ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བ།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༡།༡༨

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༡།༢༢

གཞུང་ཆེན་གཟིགས་ནས་ལག་ལེན་ཐོག་སྐྱོད་ཐུབ་པ་དགོས།

གཞུང་ཆེན་ཁག་གཟིགས་པའི་རྗེས་ལག་ལེན་ཐོག་ཕེབས་ནས་གཤིད་རྒྱུད་ཞི་འདུལ་པོ་ཞིག་ཡོང་བ་གི་ཡོད་པའི་བཀའ་སློབ་ཕེབས་འདུག

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༡།༡༥

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༡།༡༡

ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རིག

ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ལས་གཞི་དངོས་པོའི་རྣམ་གཞག་གམ་ཚན་རིག་ཅེས་པ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ་དེང་དུས་ཚན་རིག་པའི་ངོས་འཛིན་དང་ལྟ་ཚུལ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་སྐོར།

བོད་དང་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་བར་ཐོག་མའི་འབྲེལ་བ་བྱུང་སྟངས།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་ཁ་དན་ཚིག་ལ་མི་གནས་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཡང་ནང་ཡང་དུ་སྤེལ་སྟབས་ཐབས་ཟད་འུ་ཐུག་པའི་གནས་སྟངས་འོག་བོད་མིའི་དབུ་ཁྲིད་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་པ།

View Full Site