དཀར་མཛེས་རྟའུ་རྫོང་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་གསར་བའི་ནད་པ་༦་ཇེ་མང་དུ་སོང་ནས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ནད་པ་མི་གྲངས་༤༣་བར་འཕར་འདུག ཀན་ལྷོའམ་མདོ་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡང་ནད་པ་གསར་བ་༡་ཐོན་འདུག
ཨ་རིའི་བདེ་སྲུང་དྲུང་ཆེ་Mark Esper གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བདེ་འཇགས་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༥༦ཐོག་གཏམ་བཤད་གནང་བཞིན་པ།

རྒྱ་ནག་དེ་འཛམ་གླིང་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་རེད།

ཨ་རིའི་བདེ་སྲུང་དྲུང་ཆེ་Mark Esper གིས་རྒྱ་ནག་དེ་འཛམ་གླིང་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་རེད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག

དགེ་འདུན་པ་ཆོས་མཆོག་ལགས། ༼ཟླ་ཚེས་མི་གསལ

ཆོས་མཆོག་ལགས་ལོ་གཉིས་རིང་བཙོན་འཇུག་བྱས་རྗེས་གློད་གྲོལ་བྱུང་འདུག

རྫ་སྨད་དབོན་པོ་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཆོས་མཆོག་ལགས་ལོ་གཉིས་རིང་བཙོན་འཇུག་བྱས་རྗེས་གློད་གྲོལ་བྱུང་འདུག

བོད་ནང་ཉེན་རྟོག་པས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་སྔོན་འགོག་བྱེད་བཞིན་པ། ༢༠༢༠།༢

དཀར་མཛེས་རྟའུ་ཕྱོགས་སུ་མུ་མཐུད་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་གསར་བ་ཁྱབ་བཞིན་འདུག

དཀར་མཛེས་རྟའུ་རྫོང་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་གསར་བའི་ནད་པ་༦་ཇེ་མང་དུ་སོང་ཡོད་པ་དང་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་དུ་ནད་པ་གསར་པ་༡་ཐོན་འདུག

རྡ་རམ་སཱ་ལར་བོད་རང་བཙན་གྱི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་སྐབས། ༢༠༢༠།༢།༡༣

ས་གནས་འདྲ་མིན་ནང་བོད་རང་བཙན་གྱི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི།

བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་གཙོས་ས་གནས་འདྲ་མིན་ནང་བོད་རང་བཙན་གྱི་ཉིན་མོ་ཞེས་སྲུང་བརྩི་ཞུས་འདུག

བོད་ནང་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་ནད་ཡམས་སྔོན་བྱེད་བཞིན་པ། ༢༠༢༠།༢

རྒྱ་ནག་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་གསར་བའི་འགོས་ནད་ཕོག་མཁན་ནད་པ་ཁྲི་དྲུག་ལྷག་བརྒལ་འདུག

དཀར་མཛེས་རྟའུ་རྫོང་དུ་བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་གསར་བའི་ནད་པ་མང་ཆེ་ཤོས་མི་ཚང་གསུམ་གྱི་ནང་མི་ཉེ་འབྲེལ་ཡིན་འདུག

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་མཇལ་མོལ་སྐབས། ༢༠༢༠།༢།༡༢

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་མཇལ་མོལ།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མས་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྲོས་ཆོད་བཞག་གནང་བར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་འདུག

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༢༠།༢།༡༥

ཧར་བྷརྚ་པུར་བོད་པའི་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲ་དང་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་བོད་མིའི་གྲངས་འབོར།

བོད་ཀྱི་བུད་མེད་རབ་བྱུང་པ་ཐོག་མ།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༠-༠༢།༡༣

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༠-༠༢།༡༡

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༢༠།༢།༨

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༠།༢།༦།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༠།༢།༤།

ཐད་གཏོང་བརྙན་འཕྲིན།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།