རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་སྟོད་མངའ་རིས་ཁུལ་དུ་ས་འོག་མཛོད་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་པ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་མངའ་རིས་ཁུལ་དུ་ས་འོག་མཛོད་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་པ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་སྟོད་མངའ་རིས་ཁུལ་དུ་ས་འོག་མཛོད་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེན་རྟོག་པའི་འགོ་གཙོའི་བཟའ་ཟླ་ནས་ཕ་རན་སིའི་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་བཞིན་པ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེན་རྟོག་པའི་འགོ་གཙོའི་བཟའ་ཟླ་ནས་ཕ་རན་སིའི་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་བཞིན་པ།

རྒྱ་གཞུང་གིས་དོ་དམ་བཀག་ཉར་བྱེད་བཞིན་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེན་རྟོག་པའི་འགོ་གཙོའི་བཟའ་ཟླ་ནས་France ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ།

བོད་ཀྱི་བུད་མེད་དང་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་གྷོའུ་གྷལ་(google)ལ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྐབས། ༢༠༡༩།༡།༡༨

བོད་ཀྱི་བུད་མེད་དང་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་གྷོའུ་གྷལ་ལ་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ།

བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་དང་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་གྷུའུ་གྷལ་(Google)དྲ་ཚིག་ཁེ་གཉེར་ཁང་གི་ལྡི་ལིའི་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་མདུན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག

ཧོང་ཀོང་ནང་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་བ་མང་པོ་འཇུ་བཟུང་བྱེད་བཞིན་པ། ༢༠༡༤།༡༡།༢༥

འདས་ལོའི་ནང་ཧོང་ཀོང་ནང་གི་རང་དབང་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་པ།

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཀྱིས་༢༠༡༨ ལོར་ཧོང་ཀོང་ནང་རང་དབང་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་སྐོར་སྙན་ཐོ་འདོན་སྤེལ་བྱས་པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་འདུག

བལ་ཡུལ་བོད་ཀྱི་ཡན་ལག་སྣེ་ལེན་ཁང་།

རྒྱ་ནག་གིས་དམ་དྲག་རྐྱེན་པས་བོད་ནས་བོད་མི་བྲོས་བྱོལ་བ་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་འདུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེའི་འོག་བོད་ནས་བལ་ཡུལ་དང་རྒྱ་གར་དུ་བྲོས་བྱོལ་ཡོང་མཁན་གྱི་བོད་མིའི་གྲངས་འབོར་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག

ལྷ་སར་དམ་དྲག་དང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་དམག་མི་བསྐྱོད་བཞིན་པ།

༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཕབ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་པར་བཤམ་འཇུག་གི་ཡོད་འདུག

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཤར་ཕྱོགས་སུ་བོད་མིའི་དུད་ཁྱིམ་ཁག་གཅིག་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཕབ་བཅུག་ནས་ཞི་ཅིན་པིང་གཙོས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོའི་པར་བཤམ་ནས་ཕྱག་འཚལ་འཇུག་གི་ཡོད་འདུག

བདུན་རེའི་གསར་འགྱུར་ཕྱོགས་བསྡུས།༢༠༡༩-༠༡།༡༩

བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་བཙན་བྱོལ་ནང་གི་མང་གཙོའི་འཕེལ་རྒྱས།

བེུད། རྩོམ་པ་པོ་ཉི་མ་འཚོ།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༩།༡།༡༧

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༩-༠༡།༡༥།

བདུན་རེའི་གསར་འགྱུར་ཕྱོགས་བསྡུས།༢༠༡༩-༠༡།༡༢

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༩།༡།༡༠

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༩-༠༡།༠༨།

བདུན་རེའི་གསར་འགྱུར་ཕྱོགས་བསྡུས།༢༠༡༩-༠༡།༠༥

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།