༧གོང་ས་མཆོག་གིས་སུ་ཀོ་ཊིལེན་ཊའི་འཐུས་མི་དྲུག་ལས་གྲུབ་པའི་རིག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་མཇལ་མོལ་སྐབས། ༢༠༡༨།༡༠།༡༩

སུ་ཀོ་ཊིལེན་ཊའི་རིག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་བཅར།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་སུ་ཀོ་ཊིལེན་ཊའི་འཐུས་མི་དྲུག་ལས་གྲུབ་པའི་རིག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་སྩལ་གནང་འདུག

སུ་ཀོ་ཊིལེན་ཊའི་འཐུས་མི་དྲུག་ལས་གྲུབ་པའི་རིག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འཚམས་གཟིགས། ༢༠༡༨།༡༠།༡༧

རིག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་བཞུགས་སྒར་དུ་འཚམས་གཟིགས།

སུ་ཀོ་ཊིལེན་ཊའི་འཐུས་མི་དྲུག་ལས་གྲུབ་པའི་རིག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་ཡོད་འདུག

བོད་མི་ལུས་རྩལ་བ་ཤེས་རབ་འཚོ་ཡིས་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་བླངས་སྐབས། ༢༠༡༨།༡༡།༡༦

བོད་མི་ལུས་རྩལ་བ་ཤེས་རབ་འཚོ་ཡིས་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་བླངས་འདུག

བོད་མི་ལུས་རྩལ་བ་ཤེས་རབ་འཚོ་ཡིས་ན་གཞོན་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཁྲོད་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་བླངས་བར་ཡུལ་མི་གཙོས་བོད་མི་ཚོས་དགའ་བསུ་བྱས་འདུག

ཆབ་ཆ་ཕྱོགས་སུ་བོད་མི་དང་རྒྱ་མི་ལས་ཀ་བའི་བར་འཁྲུག་རྩོད་ཤོར་སྐབས། ༢༠༡༨།༡༠།༡༡

ཆབ་ཆ་ཕྱོགས་སུ་བོད་མི་དང་རྒྱ་མི་ལས་ཀ་བའི་བར་འཁྲུག་རྩོད་ཤོར་འདུག

མདོ་སྨད་ཆབ་ཆ་རྫོང་ཆོས་རྗེ་ཡུལ་ཚོའི་མཆོད་རྟེན་ཐང་སྡེ་བའི་ས་གནས་ཡུལ་མི་དང་རྒྱ་མི་ལས་ཀ་བའི་བར་འཁྲུག་རྩོད་ཤོར་ནས་ཉུང་མཐར་མི་གཉིས་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་འདུག

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༨།༡༠།༡༨

གླེང་མོལ། མགོ་ལོག་ཟླ་བྷེ་དང་ཁོང་གི་སྒྱུ་རྩལ།

བེུད་ལེ་ཚན། ཆུང་བདག་ཀོ་རེན།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༨-༡༠།༡༦།

བདུན་རེའི་བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར་ཕྱོགས་བསྡུས།༢༠༡༨།༡༠།༡༣

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༨།༡༠།༡༡

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༨-༡༠།༠༩།

བདུན་རེའི་གསར་འགྱུར་ཕྱོགས་བསྡུས།༢༠༡༨-༡༠།༠༦

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༨།༡༠།༠༤

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།