རྒྱ་གར་གྱི་དམག་མིར་གོད་ཆག་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནང་བོད་པ་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་མར་མེ་ཁྲོམ་སྐོར་དང་སྨོན་ལམ་གནང་ཡོད་པ།

ཀ་ཤི་མིར་དུ་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བའི་རྒྱ་གར་དམག་མི་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད།

རྒྱ་གར་གྱི་དམག་མི་གོད་ཆག་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནང་བོད་པ་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་མར་མེ་ཁྲོམ་སྐོར་དང་སྨོན་ལམ་གནང་ཡོད་པ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་ཁང་ཆེན། ༢༠༡༩།༢།༡༢

ཨ་རིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ཤུགས་རྐྱེན་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་བསྐྱར་བཏོན།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་གཉིས་ནས་ཨ་རིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ཤུགས་རྐྱེན་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་བསྐྱར་དུ་གྲོས་ཚོགས་ཐོག་བཏོན་གནང་འདུག

ཀུན་དགའ་ཤེས་རབ་ལགས། ༢༠༡༩

བོད་རིགས་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་ཁེ་ཎ་ཊར་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་འདུག

བོད་རིགས་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་ཁེ་ཎ་ཊའི་ཀྲོ་རོན་ཀྲོ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ནང་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་འདུག

བར་སྣང་ནས་བོད་ནང་རྒྱབ་པའི་བརྙན་པར། ༢༠༡༧

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་ངལ་རྩོལ་བཙོན་རྭ་གསར་བསྐྲུན་བྱེད་བཞིན་འདུག་ཟེར།

རྒྱ་གར་གྱི་དམག་དོན་ཉམས་ཞིབ་པ་ཞིག་གིས་བོད་ནང་ངལ་རྩོལ་བཙོན་རྭ་གསར་རྒྱག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག

ཨ་རིའི་གཞུང་དམངས་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒོའི་ཐོག ༢༠༡༩།༢།༡༢

བོད་མི་ཚོས་ཨ་རིའི་གཞུང་དམངས་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་སོང་།

ཨ་རིའི་གཞུང་དམངས་གཉིས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་གཙོས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་གིས་བོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེན་བསྟན་འདུག

བཙན་བྱོལ་ནང་གི་ཡུ་གུར་བ་ཚོས་སོ་སོའི་ནང་མི་སྤུན་ཉེ་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་འགུལ། 2019/2/12

བཙན་བྱོལ་ནང་གི་ཡུ་གུར་བ་ཚོས་སོ་སོའི་ནང་མི་སྤུན་ཉེ་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་འགུལ།

བཙན་བྱོལ་ནང་གི་ཡུ་གུར་བ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཀག་ཉར་འོག་ཡོད་པའི་སོ་སོའི་ནང་མི་སྤུན་ཉེ་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་འདུག

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡོའུ་ཁུ་རན་ནས་ཆེད་དུ་ཕེབས་པའི་ཆེད་ལས་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་མོལ་སྐབས། ༢༠༡༩།༢།༡༣

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡོའུ་ཁུ་རན་ནས་ཆེད་དུ་ཕེབས་པའི་ཆེད་ལས་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་མོལ།

བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡོའུ་ཁུ་རན་(Ukraine)རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཆེད་དུ་ཕེབས་པའི་ཆེད་ལས་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་མོལ་གནང་འདུག

བདུན་རེའི་གསར་འགྱུར་ཕྱོགས་བསྡུས།༢༠༡༩-༠༢།༡༦

དབུས་དབུ་མའི་ལམ་མི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་།

དགེ་བཤེས་མའི་གསང་སྔགས་གཞུང་གི་སློབ་གཉེར།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༩།༢།༡༤

ཨ་མེ་རི་ཀར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒོ། ཐད་གཏོང༌།

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༩།༢།༡༢།

བདུན་རེའི་གསར་འགྱུར་ཕྱོགས་བསྡུས།༢༠༡༩-༠༢།༠༩

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༩།༢།༧

༢༠༡༩ལོའི་ལོ་གསར་གྱི་དམིགས་བསལ་བརྙན་འཕྲིན།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།