༢༠༡༨།༤།༢༡། ༧གོང་ས་མཆོག་ནས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ལྷ་ཚོགས་ཁག་གི་ཚོགས་མི་༤༠༠ལྷག་ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ།

༧གོང་ས་མཆོག་ནས་ལྷ་ཚོགས་ཁག་གི་ཚོགས་མི་༤༠༠ལྷག་ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ།

༧གོང་ས་མཆོག་ནས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ལྷ་ཚོགས་ཁག་གི་ཚོགས་མི་༤༠༠ལྷག་ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ།

སོག་ཡུལ་གྱི་ཆིབས་བསྒྱུར་འདི་དོན་སྙིང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་ཞེས་བཀའ་གནང་།

སོག་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་པོའི་སྙིང་སྟོབས་མི་ཉམས་རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་དགོས།

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་བྱ་དགོས་པའི་བཀའ་གནང་།

༧གོང་ས་མཆོག་ནས་སོག་ཡུལ་དུ་མང་ཚོགས་ཆིག་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ཙམ་ལ་གསུང་ཆོས་བསྩལ་བ།

༧གོང་ས་མཆོག་སོག་ཡུལ་དུ་ཞབས་སོར་འཁོད་པ།

ཐད་གཏོང་དྲ་བརྙན།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།