རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཕོ་བྲང་དུ་སྐུའི་བླ་སྨན་ཟུར་པ་སྨན་པ་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་གྲས་གཟེངས་རྟགས་པདྨ་ཤྲི་ཕུལ་བའི་སྐབས།

སྐུའི་བླ་སྨན་ཟུར་པ་སྨན་པ་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་མཆོག་ལ་པདྨ་ཤྲི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་འདུག

རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཕོ་བྲང་དུ་སྐུའི་བླ་སྨན་ཟུར་པ་སྨན་པ་ཡེ་ཤེས་དོན་ལྡན་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་མཐོ་གྲས་གཟེངས་རྟགས་པདྨ་ཤྲི་ཕུལ་འདུག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།