ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་གཞུང་དོན་འཚམས་གཟིགས་སྐབས། ༢༠༢༠།༢།༢༤

རྒྱ་གར་གྱིས་ཨ་རིའི་ལག་ནས་མ་གནས་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་གསུམ་གྱི་གོ་མཚོན་ཉོ་རྒྱུ།

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཨ་རི་ནས་ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ་ཐེ་བའི་མ་གནས་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་གསུམ་གྱི་གོ་མཚོན་ཉོ་རྒྱུ་བྱས་ཡོད་པ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་མཆོག་གིས་གསུངས་འདུག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།