རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་ལགས་རྒྱ་གཞུང་གི་སྟངས་འཛིན་འོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་བོད་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གི་དཀོན་པོ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་ལགས་བོད་ནང་ཕེབས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་ཡིན་པ།

རྒྱལ་མཚན་ནོར་བུ་ལགས་རྒྱ་གཞུང་གི་སྟངས་འཛིན་འོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་པ་ལས་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་བོད་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གི་དཀོན་པོ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ།

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན།

རེབ་གོང་སློབ་མའི་ཞི་རྒོལ།

ཚེ་སྲུང་སྐྱབས་ནས་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་པ།

རྡོ་རྗེ་ལྷུན་གྲུབ་ལནས་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་པ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།