ཨོསི་ཀྲི་ལི་ཡའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་རྒྱ་དམངས་ཁྲོད་འབྲེལ་ལམ་བསྐུལ་སྤེལ་ཚོགས་པས་ཕྱི་ལོ་

གངས་ལྗོངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ལ་༢༠༡༩ལོའི་བྱ་དགའ་ཕུལ་བ།

ཨོསི་ཀྲི་ལི་ཡའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་བོད་རྒྱ་དམངས་ཁྲོད་འབྲེལ་ལམ་བསྐུལ་སྤེལ་ཚོགས་པས་ཕྱི་ལོ་

ཐད་གཏོང་དྲ་བརྙན།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།