ལ་དྭགས་ནང་པའི་ཚོགས་པ།

ལ་དྭགས་ནང་པའི་ཚོགས་པས་ཚོགས་གཙོ་འཕོ་འགྱུར་བཏང་ཀྱང་ལ་དྭགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པ།

ལ་དྭགས་ནང་པའི་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོས་བུད་མེད་ལ་ཆགས་སྲེད་དང་འབྲེལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་ལུགས་ཀྱིས་འཕོ་འགྱུར་བཏང་ཡོད་ནའང་ལ་དྭགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་འདོད་པ་མ་ཁེངས་པའི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པ།

རྒྱ་ནག་ནང་མི་རྐུ་ཚོང་།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།