རྒྱ་གར་ནང་ ཀུམྦྷ་མེ་ལྰ་ ཞེས་ཆུ་མོ་སྒང་གཱའི་གཙང་ཆུའི་ནང་ལུས་པོ་ཁྲུས་ཏེ་མཆོད་པ་བྱེད་པའི་ཧིན་རྡུའི་འདུ་འཛོམས་ཆེ་ཤོས་དེ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ།

རྒྱ་གར་གྱི་ཧིན་རྡུའི་འདུ་འཛོམས་ཆེ་ཤེས་ཀུམྦྷ་མེ་ལྰ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ།

རྒྱ་གར་ནང་ ཀུམྦྷ་མེ་ལྰ་ ཞེས་ཆུ་མོ་སྒང་གཱའི་གཙང་ཆུའི་ནང་ལུས་པོ་ཁྲུས་ཏེ་མཆོད་པ་བྱེད་པའི་ཧིན་རྡུའི་འདུ་འཛོམས་ཆེ་ཤོས་དེ་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ།

རྒྱ་ནག་ནང་མི་རྐུ་ཚོང་།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།