ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨོསྚེ་རི་ཡཱ་ནང་གི་བོད་རིགས་ཚོགས་པས་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་གསུམ་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་ལྔ་འཁོད་པའི་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།

ཨོསྚེ་རི་ཡཱ་ནང་བོད་མི་ཚོས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་ལྔ་འཁོད་པའི་ཞུ་གཏུགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།

ཡུ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨོསྚེ་རི་ཡཱ་ནང་གི་བོད་རིགས་ཚོགས་པས་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་གསུམ་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་ལྔ་འཁོད་པའི་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།

འདས་པའི་ལོ་དྲུག་བཅུའི་ནང་གི་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་འཕེལ་རིམ།

༢༠༡༥ ལོའི་རང་དབང་གི་གཟེངས་རྟགས།

རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ།

ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་༡༤པའི་ཐོག་བཞག་པའི་གྲོས་ཆོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་གྲུབ་འབྲས།

ཆོས་ལུགས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༡༤པའི་ཐོག་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་ཡང་སྲིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་སྐོང་ཚོགས།

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་རུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ལྡི་ལི་བོད་ཁང་གི་གོ་སྒྲིག་འོག་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ།

View Full Site