སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་རྒན་གཞོན་མཐོ་མཐའ་བར་གསུམ་ལ་སྨིན་པའི་ལས་དོན་སྣ་མང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་ཕྱོགས།

གངས་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་གླིང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ལྟེ་གནང་ཁང༌།

སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་རྒན་གཞོན་མཐོ་མཐའ་བར་གསུམ་ལ་སྨིན་པའི་ལས་དོན་སྣ་མང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་ཕྱོགས།

འདས་པའི་ལོ་དྲུག་བཅུའི་ནང་གི་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་འཕེལ་རིམ།

༢༠༡༥ ལོའི་རང་དབང་གི་གཟེངས་རྟགས།

རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།