བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་བཟོ་ཚོང་མཁེ་གཉེར་ལས་ཁང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།

ཨེ་པལ་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ།

བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་བཟོ་ཚོང་མཁེ་གཉེར་ལས་ཁང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ།

༢༠༡༥ ལོའི་རང་དབང་གི་གཟེངས་རྟགས།

རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།