ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་སིཁ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་དཔེ་དེབ་གསར་པ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ།

སྟོན་པ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་འཕྲིན་གཅིག

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་དང་སིཁ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐོག་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་དཔེ་དེབ་གསར་པ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།