རྒྱ་ནག་གུང་གྲན་སྲིད་གཞུང་གིས་covid༡༩་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསང་བ་བྱས་པའི་གནད་དོན།

རྒྱ་ནག་གིས་རང་གི་རྣམ་དཔྱོད་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་དགོས་གལ་ཆེ་བ།

རྒྱ་ནག་གུང་གྲན་སྲིད་གཞུང་གིས་covid༡༩་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསང་བ་བྱས་པའི་གནད་དོན།

རྒྱ་ནག་ནང་མི་རྐུ་ཚོང་།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།