རྒྱ་གར་གྱི་ནང་སྲིད་བློན་ཆེན་ཨ་མིཏ་ ཤྷཱཧ།

རྒྱ་གར་གྱི་ནང་སྲིད་བློན་ཆེན་ཨ་རུ་ན་ཅལ་པར་སྡེཤ་ལ་ཕེབས་པ་དེར་རྒྱ་ནག་གིས་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ།

རྒྱ་གར་གྱི་ནང་སྲིད་བློན་ཆེན་ཨ་མིཏ་ ཤྷཱཧ་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་མངའ་སྡེ་ཨ་རུ་ན་ཅལ་པར་སྡེཤ་ནང་པ་དེར་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱོགས་ནས་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་པ།

རྒྱ་ནག་ནང་མི་རྐུ་ཚོང་།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།