རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་གྲོང་གསེབ་གསར་རྒྱག་ལ་མོན་ཏ་ཝང་གི་མི་མང་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག

རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་གྲོང་གསེབ་གསར་རྒྱག

རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་གྲོང་གསེབ་གསར་རྒྱག་ལ་མོན་ཏ་ཝང་གི་མི་མང་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག

རི་བོ་ནས་མན་ཧེ་ཊན།

རྒྱ་གར་ནང་གི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིར་བཞག་གི་སྒྲུང་དེབ།

ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་གི་ངོ་སྤྲོད།

རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་གི་ངོ་སྤྲོད་སྙིང་བསྡུས།

རྒྱ་ནག་ནང་བུད་མེད་ལྐོག་ཚོང༌།

རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་བུད་མེད་ལྐོག་ཚོང་གི་གྱོད་དོན་རྩད་གཅོད་བྱུང་ཡོད་པ།

རྒྱ་ནག་ནང་མི་རྐུ་ཚོང་།

View Full Site