ཉིའུ་ཛི་ལེནྜ་ཡི་ཡུལ་དང་ཡུལ་མིའི་གནས་བབ།

ཉེ་ཆར་༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཡུལ་ཉིའུ་ཛི་ལེནྜ་ཡི་ཡུལ་དང་ཡུལ་མིའི་གནས་བབ་ཀྱི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད།

2009-12-16
Share

ལེ་ཚན་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎དེ་རིང་གི་འཛམ་གླིང་ནང་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣ་དང་ས་གནས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ།ཉེ་ཆར་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཡུལ་ཉིའུ་ཛི་ལེནྜ་ཡི་ཡུལ་དང་ཡུལ་མིའི་གནས་བབས་སོགས་ཀྱི་སྐོར།ཡུལ་དེའི་ཨོག་ལེནྜ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཡོད་པའི་དགེ་ལུགས་ཆོས་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ཆང་གི་ཆོས་དགེ་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་སུ།ལྷན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

 

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།