༸གོང་ས་མཆོག་ཨིན་ཡུལ་གྱི་མཛད་འཆར།

ལོན་ཌོན་དོན་གཅོས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ཨིན་ཡུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ།
2012-06-06
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་ཨིན་ཡུལ་གྱི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གིས་ཟླ་བའི་འདིའི་ནང་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཐུབ་བསྟན་བསམ་གྲུབ་ལགས་སུ་རིག་ལྡན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས་གནས་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།