རིག་མཛོད་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་གསང་བ་རྐུ་འཁྱེར།

2013-02-21
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་དམག་དཔུང་གིས་རིག་མཛོད་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་གསང་བ་རྐུ་འཁྱེར་བ།
རྒྱ་ནག་དམག་དཔུང་གིས་རིག་མཛོད་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་གསང་བ་རྐུ་འཁྱེར་བ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་རྒྱ་ནག་དང༌།ཧོང་ཀོང་།ཐེ་ཝན་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་དམག་དཔུང་གིས་ཨ་རིའི་ཚོང་དོན་དང་གསར་ལམ་སོགས་ཀྱི་རིག་མཛོད་འཕྲུལ་ཆས་དྲ་རྒྱའི་ནང་ནས་གནས་ཚུལ་རྐུ་འཁྱེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཨ་རིའི་རིག་མཛོད་འཕྲུལ་ཆས་དྲ་རྒྱ་བདེ་འཇགས་ཚོང་དོན་ཚན་པས་བཏོན་ཡོད་པ་དང༌འབྲེལ་ཡོད་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་འཆི་མེད་ལགས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།