རྩ་ཆེའི་གནས་བྲག་ཡེར་པའི་ལོ་རྒྱུས།

བོད་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན་མོ་ནི་ཡེར་པ་ཚེས་བཅུ་ཞེས་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་ལོས་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

2012.08.22
བོད་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན་མོ་ནི་ཡེར་པ་ཚེས་བཅུ་ཞེས་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་ལོས་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།
ཨི་ཇིའི་གཞུང་གི་འགྲེམས་སྟོན།

༄༅༎གཟའ་འཁོར་འདིའི་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་ལོ་རེའི་བོད་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན་མོ་ནི་ཡེར་པའི་ཚེས་བཅུ་ཞེས་པ་སྔར་བྲག་ཡེར་པ་ལ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དུས་ཆེན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དང་བསྟུན་ཏེ་བོད་ཀྱི་རྩ་ཆེའི་གནས་རྙིང་བྲག་ཡེར་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་ཐུབ་བསྟན་མཁས་བཙུན་ལགས་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧རྗེ་གུང་ཐང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་མཆོག་གིས་མདོ་ལྷོའི་མཛོད་དགེ་རྩྭ་ཐང་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎