ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྟོབས་རྒྱས་སྨན་ཌི།

ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་པས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྟོབས་སྐྱེས་སྨན་ཌི་ཞེས་པས་ནད་རིགས་ཁག་ཅིག་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོད་ཚུལ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།
2008-06-30
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

སྒྲ་ལྡན་གསར་འགྱུར།

༄༅༎དེ་རིང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ལེ་ཚན་ནང་དུ་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་པས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྟོབས་སྐྱེས་སྨན་ཌི་ཞེས་པས་ནད་རིགས་ཁག་ཅིག་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོད་པའི་སྐོར་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་ནང་དོན་སྐོར་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང༌༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།