ཁྲོམ་གཟིགས་ཁང་གི་སྐྱེ་བ་སྔོན་མ།


2013.06.19
བོད་སྡོད་ཨམ་བན་གནས་ཡུལ་ལ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་སྐྲུན་བཞིན་པའི་ཁྲོམ་གཟིགས་ཁང་།
འོད་ཟེར་ལགས།

༄༅༎དེ་རིང་གི་འོད་ཟེར་གྱི་གླེང་སྟེགས་ཞུ་བའི་ལེ་ཚན་ནང་འགོ་བརྗོད་དུ་༼ཁྲོམ་གཟིགས་ཁང་གི་སྐྱེ་བ་སྔོན་མ་༽ཞུ་བའི་རྩོམ་ཡིག་གི་སྟོད་ཆ་དེ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས་ཕབ་བསྒྱུར་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎