རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་ལ་ཉེ་བའི་ཆག་སྒོ་ཕོག་པའི་ཀིརྟི་དགོན་པ།

འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་ལ་ཉེ་བའི་ཆག་སྒོ་ཕོག་པའི་ཀརྟི་དགོན་པ་ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་སྤེལ་གནང་ཡོད་པ།

2011.04.22
རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་ལ་ཉེ་བའི་ཆག་སྒོ་ཕོག་པའི་ཀིརྟི་དགོན་པ། བོད་ཨ་མདོ་རྔ་པ་ཀརྟི་དགོན་པའི་འདྲ་པར།
ཀ་ཉག་་ཚེ་རིང༌།
གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎དེ་རིང་གི་འོད་ཟེར་གྱི་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་སྤེལ་གནང་བའི་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་ལ་ཉེ་བའི་ཆག་སྒོ་ཕོག་པའི་ཀིརྟི་དགོན་པ་ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི། སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་པ་ ༦༠ ལྷག་ལ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་འབོགས་འཇོག་མཛད་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎