བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་གསུང་ཆོས།

2014-12-21
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་ས་གནས་བོད་མིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཞུ་བཞིན་པ།
མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་ས་གནས་བོད་མིས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཞུ་བཞིན་པ།
ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

༄༅༎རིང་མིན་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ནང་གི་གདན་ས་ཆེན་པོ་འབྲས་སྤུངས་དང་དགའ་ལྡན་དུ་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོའི་བཀའ་ཆོས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརྟེན་ས་གནས་བོད་མི་རྣམས་ནས་གྲ་སྒྲིག་གཟབ་རྒྱས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོ་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།