ནོར་བུ་མ་འཛུགས་ལས་གཞི།

2023.05.02
ནོར་བུ་མ་འཛུགས་ལས་གཞི།
བོད་མིའི་ཚོང་ལས་བདེ་ཚོགས།

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་བྱ་གཞག་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་གར་ནང་ གི་བོད་མིའི་ཚོང་ལས་བདེ་ཚོགས་ཀྱིས་ནོར་བུ་མ་འཛུགས་ལས་གཞིའི་འོག་རྒྱ་གར་ གྱི་སྒོར་མོ་འབུམ་བཅུ་བར་མ་འཛུགས་ཀྱི་མཉམ་ལས་ཐོག་ཁེ་ལས་ཞེས་པའི་ལས་གཞི་ཞིག་འགོ་འཛུགས་གནང་ནས་ཚོང་གི་འཆར་གཞི་ཡག་པོ་ཡོད་པའི་ཚོང་པ་ལྔ་ འདེམས་སྒྲུག་གནང་འཆར་འདུག་པ་འདི་ཐད་བོད་མིའི་ཚོང་ལས་བདེ་ཚོགས་ཀྱི་ ཚོགས་གཙོ་བཀྲིས་དབང་འདུད་ལགས་སུ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་ འདྲི་ཞུས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
གསར་འགོད་པ། ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་བརྟན་རྣམ་རྒྱལ།
དྲྭ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། ཡེ་ཤེས་བཀྲ་ཤིས།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎