རྒྱ་ནག་ནང་ཀོ་ཝིཌ་༡༩ཏོག་དབྱིབས་འགོས་པའི་གྲངས་འབོར་ཆིག་ཁྲི་གསུམ་སྟོང་ཙམ་གསར་དུ་ཐོན་པ།

2022.04.11
རྒྱ་ནག་ནང་ཀོ་ཝིཌ་༡༩ཏོག་དབྱིབས་འགོས་པའི་གྲངས་འབོར་ཆིག་ཁྲི་གསུམ་སྟོང་ཙམ་གསར་དུ་ཐོན་པ།
རོཡི་ཊརས།

རྒྱ་ནག་ནང་ཀོ་ཝིཌ་༡༩ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་རྣམ་པ་མང་འགྱུར་ཅན་འགོས་པའི་གྲངས་འབོར་ཆིག་ཁྲི་གསུམ་སྟོང་ཙམ་གསར་དུ་ཐོན་བཞིན་ཡོད་པས་འདས་པའི་ལོ་གཉིས་རིང་རྒྱ་ནག་ནང་ནད་འབུ་འདི་རྩ་བ་ནས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་འཛིན་བཞིན་པར་འགོག་རྐྱེན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཅིང་།ད་ལྟའི་དུས་འདིར་རྒྱ་ནག་གིས་ནད་ཡམས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་འདི་ལམ་ལྷོང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ཀྱང་གླེང་གཞིར་གྱུར་བཞིན་ཡོད།ཐེངས་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གླེང་སྟེགས་ཀྱི་ལས་རིམ་ནང་།རྒྱ་ནག་གི་གནས་བབ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ནད་ཡམས་འདིའི་ཁ་ཕྱོགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་མིན་ཐད་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་དང་།  བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་དཔྱད་གཞིའི་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་ཞུ།
གསར་འགོད་པ། བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད། བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག
རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།
དྲ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། ཡེ་ཤེས་བཀྲ་ཤིས།

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་པ་འབྱོར་ལྡན་པ་ཀོ་ཝུན་ཀའེ་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་བསྒྲགས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
རྒྱ་དཀར་ནག
རྒྱ་ནག་གི་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་པའི་དམག་དོན་གྱི་འཛུགས་སྐྲུན།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎