གུང་ཁྲན་སྐབས་༡༨པའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ནང་དོན།


2013.11.19
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

༄༅༎དེ་རིང་གི་རྒྱ་ནང་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་ཕྱི་ཟླ་༡༡ཚེས་༩ནས་༡༢བར་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་གཞུང་གི་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ་དེ་པེ་ཅིན་དུ་འཚོགས་ཡོད་པ་འབྲེལ་བའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ནས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎