རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་པ་གྲགས་ཅན་སུན་ཏག་ཝུའུ་ལ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ།

2021.07.30
རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་པ་གྲགས་ཅན་སུན་ཏག་ཝུའུ་ལ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ། རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་པ་གྲགས་ཅན་སུན་ཏག་ཝུའུ།
ཨེ་པི།

རྒྱ་ནག་བྱང་ཕྱོགས་ཧའ་བད་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་ནས་ཕྱི་ཚེས་༢༨ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་པ་སྒེར་གཉེར་ཚོང་པ་གྲགས་ཅན་སུན་ཏག་ཝུའུ་ཡིས་གཞུང་གི་ལས་ཁང་དུ་མི་འདུ་བསྐོངས་ཀྱིས་གློ་བུར་གཏོར་རྒོལ་བཏང་ལུགས་སོགས་ནག་ཉེས་དོན་ཚན་བརྒྱད་དྲངས་ནས་བཙོན་འཇུག་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྒེར་གཉེར་ཚོང་དོན་ཁང་ཚོར་རྡུང་རྡེག་གཏོང་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་བཞིན་པ་མཐོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས

གསར་འགོད་པ།འཆི་མེད།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།

དྲ་ཐོག་སྤེལ་མཁན།ཡེ་ཤེས་བཀྲ་ཤིས།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎