རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་ས་མཐོའི་མེ་སྒྱོགས་འགྲེམས་འཇོག་གིས་དམག་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པ།


2020-08-19
Share
རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་ས་མཐོའི་མེ་སྒྱོགས་འགྲེམས་འཇོག་གིས་དམག་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པ། པར་ཚགས། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་ས་མཐོའི་མེ་སྒྱོགས་འགྲེམས་འཇོག་གིས་དམག་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་ས་མཐོའི་མེ་སྒྱོགས་འགྲེམས་འཇོག་གིས་གོ་མཚོན་ལག་ཆ་དངོས་སུ་ཐོག་པའི་དྲག་པའི་ཟབ་སྦྱོང་གཙོས་པའི་དམག་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པ་དང་རྒྱ་གར་གྱིས་ཁྱིམ་མཚེས་འབྲུག་ཡུལ་ནང་མཛའ་འབྲེལ་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བཞིན་པའི་སྐོར་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལཌ་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིོག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།