རྒྱ་ནག་གིས་ཆོས་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་སྤེལ་རྒྱུར་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ།


2018-10-06
Share
རྒྱ་ནག་གིས་ཆོས་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་སྤེལ་རྒྱུར་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཆེ་ཀུན་དགའ་བཀྲིས།
ཀུན་དགའ་བཀྲིས།

༄༅། །ཐེངས་འདིའི་གནད་དོན་གླེང་མོལ་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲ་རྒྱའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་ཞབས་ཞུའི་དོ་དམ་བྱ་ཐབས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱ་འཆར་གྱི་མ་ཟིན་ཡིག་ཆ་རྒྱ་ཁྱབ་བྱུང་བ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཆེ་ཀུན་དགའ་བཀྲིས་ལགས་དང་ལྷན་དུ་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པའི་ལས་རིམ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནང་།།
གསར་འགོད་པ་བཀྲིས་དབང་ཕྱུག

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།