ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་གསར་པ།

2016-12-16
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཀའོ་པའོ་ཧྲེངས་ང་ཚོ་རླུང་འཕྲིན་ཁང་དུ་ཕེབས་སྐབས།
ཀའོ་པའོ་ཧྲེངས་ང་ཚོ་རླུང་འཕྲིན་ཁང་དུ་ཕེབས་སྐབས།
Photo: RFA

༄༅།    །རྒྱ་ཡིག་གི་ཚགས་པར་དང་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། ཨ་རི་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་དང་། རྩོམ་པ་པོ་དེ་བཞིན་ཡེ་ཤུལ་ཆོས་བཤད་པ་སྐུ་ཞབས་ཀའོ་པའོ་ཧྲེངས་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདོན་སྤེལ་བྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་གསར་པ་ཞེས་པའི་ནང་དོན་ཁག་གི་ཐོག་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་སྐོར་ཨ་སྒྲོལ་གྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།