རྒྱ་ནག་གིས་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའི་སྲིད་ཇུས་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ།

2021-06-02
Share
རྒྱ་ནག་གིས་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའི་སྲིད་ཇུས་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ། རྒྱ་ནག་གིས་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའི་སྲིད་ཇུས་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

རྒྱ་ནག་ནང་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའི་སྲིད་ཇུས་ལ་བསྒྱུར་བ་བཏང་ཀྱང་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་སྐྲུན་མེད་པར་བརྟེན་མི་མང་གིས་དེར་དང་ལེན་གནང་གི་མེད་པའི་སྐོར།
རྒྱ་ནག་ནང་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའི་སྲིད་ཇུས་ལ་བསྒྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ནའང་བསྒྱུར་བ་དང་འབྲེལ་ནས་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་སྐྲུན་མེད་པར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་མི་མང་གིས་དེར་དང་ལེན་གནང་གི་མེད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་དབྱངས་སྒྲོལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་ཞུ།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།