རྒྱ་ནག་གིས་ཧྲེན་ཀྲེན་གྲོང་ཁྱེར་དེ་བཞིན་སྔོན་ཐོན་གྱི་དཔེ་མཚོན་ས་གནས་བཟོ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པ།


2019-08-23
Share
རྒྱ་ནག་གིས་ཧྲེན་ཀྲེན་གྲོང་ཁྱེར་དེ་བཞིན་སྔོན་ཐོན་གྱི་དཔེ་མཚོན་ས་གནས་བཟོ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པ། རྒྱ་ནག་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཧྲེན་ཀྲེན་གྲོང་ཁྱེར།
བི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅།།རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཧྲེན་ཀྲེན་གྲོང་ཁྱེར་དེ་བཞིན་ཧོང་ཀོང་དང་མེ་ཁའོ་ཚུད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་གྲོང་ཁྱེར་དགུ་ཡི་སྣེ་ཁྲིད་ཀྱི་ནུས་པ་བཏོན་ཐུབ་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྔོན་ཐོན་གྱི་དཔེ་མཚོན་ས་གནས་བཟོ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།