རྒྱ་ནག་ནང་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ།


2018-11-30
Share
རྒྱ་ནག་ནང་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ། ཨ་རིའི་Stanford གཙུག་ལག་སློབ་གྲའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ སིཀོཊ་ རོ་ཛེལ།
ཨ་རིའི་Stanford གཙུག་ལག་སློབ་གྲའི་དྲ་རྒྱ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་།   རྒྱ་ནག་ནང་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་སེབ་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ཨ་རིའི་Stanford གཙུག་ལག་སློབ་གྲའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སློབ་གསོའི་གནས་བབ་སྐོར་གྱི་དེབ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་བའི་ནང་འཁོད་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།