རྒྱ་ནག་ཏུ་ས་རུད་ཀྱི་དོན་རྐྱེན།

2015-12-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གི་ཧྲན་ཀྲན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ས་རུད་ཀྱི་དོན་རྐྱེན།
རྒྱ་ནག་གི་ཧྲན་ཀྲན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ས་རུད་ཀྱི་དོན་རྐྱེན།
རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབྲེལ་དྲ་ཚིགས།

༄༅།  །རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་།    རྒྱ་ནག་གི་ཧྲན་ཀྲན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཀོང་མིང་ཞེས་པའི་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་སྤེལ་བཞིན་པའི་ས་ཁུལ་ནང་།   ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་སྤེལ་བའི་རྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ས་རོ་ཕོན་ཆེ་ཕུང་གསོག་རྒྱབ་ནས་དེར་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དགོས་ངེས་ལས་དོན་གང་ཡང་སྤེལ་མེད་པར་བརྟེན།  ས་རོ་དེ་དག་ས་རུད་རྒྱབ་ནས་ད་བར་མི་གྲངས་བཞི་རྐྱེན་ལམ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་།  ད་དུང་མི་གྲངས་༧༠དོན་གྲངས་རྩལ་རྙེད་མི་ཐུབ་པར་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་འཆི་མེད་ལགས་ནས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།