གནམ་སྡེ་སྒོ་མོའི་ཐང་ཆེན་གྱི་ཨ་མའི་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་དེར་དག་སེལ་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་བཏོན་ཡོད་པ།

2023.06.02
གནམ་སྡེ་སྒོ་མོའི་ཐང་ཆེན་གྱི་ཨ་མའི་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་དེར་དག་སེལ་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་བཏོན་ཡོད་པ། ཕྱི་ལོ ༡༩༨༩ ཟླ ༥པའི་ཚེས ༢༠ཉིན། རྒྱ་ནག་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་དྲུག་བཞིའི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པའི་འདྲ་པར།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་། ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་གྱི་དྲན་རྟེན་ཁང་གསར་བཙུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་འབྲེལ། གནམ་སྡེ་སྒོ་མོའི་ཐང་ཆེན་གྱི་ཨ་མའི་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲུག་བཞིའི་དོན་རྐྱེན་དེར་དག་སེལ་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་སླར་ཡང་བཏོན་ཡོད་པའི་སྐོར། འཆི་མེད་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ།།
གསར་འགོད་པ། འཆི་མེད།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་བརྟན་རྣམ་རྒྱལ།
དྲ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱིུག

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎