རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོས་ཁྱབ་ཤུགས་ཆེ་འགྲོ་བཞིན་པ།

2022.04.07
རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོས་ཁྱབ་ཤུགས་ཆེ་འགྲོ་བཞིན་པ།
ཨེ་པི།

ཐེངས་འདིའི་ཕ་ཡུལ་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོས་ཁྱབ་ཤུགས་ཆེ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས། བོད་མི་འདུས་སྡོད་དང་འགྲོ་འོང་མང་པོ་བྱེད་ཡུལ་ཁྲེང་ཏུའུ་དང་ཟི་ལིང་སོགས་སུ་ཡང་ནད་པ་གསར་པ་ཐོན་བཞིན་ཡོད་པའི་སྟབས་ཀྱིས། བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོས་རྒྱུར་འཇིགས་སྣང་རྔམ་སྐྲག་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་ལ་བསོད་ནམས་ལྷ་མོས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཁག་གཅིག་ལ་གནས་ཚུལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས།
གསར་འགོད་པ། བསོད་ནམས་ལྷ་མོ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། རྡོ་རྗེ་དགྲ་འདུལ།
དྲ་ཐོག་སྤེལ་མཁན། ཡེ་ཤེས་བཀྲ་ཤིས།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎