ས་གནས་ཡུ་གུར་བ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པ།


2018-05-24
Share
ས་གནས་ཡུ་གུར་བ་བཙན་ཁྲིད་བྱས་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤིང་ཅང་གི་གྲོང་གསེབ་ཁག་ནང་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཅེས་པ་ཞིག་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་སྐོར་བསྐྱོད་དུ་བཏང་ཡོད་པ།
ཡོ་རོབ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌།

༄༅༎དེ་རིང་གི་རྩོམ་ཡིག་ལྡུམ་རྭའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཤིང་ཅང་གི་གྲོང་གསེབ་ཁག་ནང་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཅེས་པ་ཞིག་དུས་ཡུན་ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་སྐོར་བསྐྱོད་དུ་བཏང་ཡོད་པ་དང༌།དེའི་རིང་ཤིང་ཅང་གི་གྲོས་གསེབ་ཁག་ནས་ས་གནས་ཡུ་གུར་བ་མང་པོ་ཞིག་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཏེ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཞིག་དེ་རྗེས་ཁོང་ཚོ་སློབ་གསོ་བསྐྱར་མའི་ལྟེ་གནང་ཁང་ཞས་པའི་བཙོན་ཁང་ནང་བཅུག་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།