རྒྱ་ནག་གི་མཉེན་ཆས་སྐད་འཕྲིན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་དང་ཉེན་ཁ།

2014-01-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བཞུགས་སྒར་དུ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་མཉེན་ཆས་སྐད་འཕྲིན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་དང་ཉེན་ཁ་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་གནང་ཡོད་པ།
བཞུགས་སྒར་དུ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་མཉེན་ཆས་སྐད་འཕྲིན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱོགས་དང་ཉེན་ཁ་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་གནང་ཡོད་པ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌། བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད།

༄༅༎ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༣ཉིན། བཞུགས་སྒར་དུ་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་གོ་སྒྲིག་འོག ཕྱི་ནང་གསར་འགོད་པ་དང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་མི་སྣ་སོགས་ལ། དེང་སྐབས་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་དར་ཁྱབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་རྒྱ་ནག་གིས་བཟོས་པའི་མཉེན་ཆས་སྐད་འཕྲིན་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཕྱོགས་དང་དེ་བཞིན་ཉེན་ཁའི་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་རྡོ་གཅོད་བསྟན་འཛིན་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་ནས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས༎ སྒྲ་ལྡན་གསར་འགྱུར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།