ཐག་གཅོད་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་པོའོ་ཞི་ལའེ་གནད་དོན་ཐད་ད་ལྟ་བར་ཐག་གཅོད་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྐོར་ངོ་སྤྲོད།
2012-10-05
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
པོའོ་ཞི་ལའེ།
པོའོ་ཞི་ལའེ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་པོའོ་ཞི་ལའེ་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་ཕུད་བཏང་བའི་གནད་དོན་ཐད། བོད་མིའི་སྒྲིག་གི་བྱང་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲིས་ལགས་སུ། ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།