རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན།

རྒྱ་ནག་ནང་འགོ་ཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་གྱིས་རྒྱ་ནག་མི་མང་དང་བོད་སོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ཐེབས་སྐོར་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་དབུ་འཛུགས།
2012-12-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་ནང་འགོ་ཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་གྱིས་རྒྱ་ནག་མི་མང་དང་བོད་སོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ཐེབས་སྐོར་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་དབུ་འཛུགས།
རྒྱ་ནག་ནང་འགོ་ཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་གྱིས་རྒྱ་ནག་མི་མང་དང་བོད་སོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ཐེབས་སྐོར་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་དབུ་འཛུགས།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང༌། འཇིགས་མེད་སྙན་གྲགས།
གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༨ ཉིན། བཞུགས་སྒར་དུ་རྒྱ་ནག་ནང་འགོ་ཁྲིད་འཕོ་འགྱུར་གྱིས་རྒྱ་ནག་མི་མང་དང་བོད་སོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ཐེབས་སྐོར་གྱི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་དོན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་བཏང་འབྱོར་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།