འཇར་མ་ནིའི་ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བསྒྲེང་འཆར།

གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གྱི་ཉིན་འཇར་མ་ནིའི་ནང་གྲོང་སྡེ་ལས་ཁང་༡༠༠༠ལྷག་ཙམ་གྱི་སྒོ་སྟེང་དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བསྒྲེང་འཛུགས་བྱ་འཆར་ཡོད་པ།
2012-03-09
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར།
བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས།
གསར་འགྱུར་ལ་གསན་རོགས།

༄༅༎བོད་མིའི་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གྱི་ཉིན། འཇར་མ་ནིའི་གྲོང་སྡེ་ལས་ཁང་ཁག་༡༠༠༠ལྷག་ཙམ་སྒོ་སྟེང་དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བསྒྲེང་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར། འདི་གའི་འཇར་མ་ནི་གསར་འགོད་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ལགས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།