འབྲི་ཆུ་འགག་པ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་ནའང་སྤོ་ལུ་དགོན་པར་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེ་བྱུང་འདུག

2018-11-12
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སྤོ་ལུ་དགོན་པའི་གནོད་ཐེབས་ས་ཁུལ། ༢༠༡༨།༡༡།༡༡
སྤོ་ལུ་དགོན་པའི་གནོད་ཐེབས་ས་ཁུལ། ༢༠༡༨།༡༡།༡༡
བོད་འབྱོར།

ཆབ་མདོ་འཇོ་མདའ་སྤོ་ལུ་ས་ཁུལ་དུ་འབྲི་ཆུ་འགག་པ་དེ་བཤང་ཐུབ་ཡོད་ནའང་སྤོ་ལུ་དགོན་པར་གོད་ཆག་ཚབས་ཆེ་བཟོས་པར་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཚོས་སེམས་སྡུག་བྱེད་བཞིན་འདུག
དེ་ཡང་འདི་ག་ཨེ་ཤ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་ས་གནས་ཡུལ་མི་ཞིག་གིས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པ་ལྟར་ན། ཉེ་ཆར་འཇོ་མདའ་སྤོ་ལུ་ས་ཁུལ་དུ་རི་ཉིལ་བསྐྱར་དུ་བྱུང་ནས་འབྲི་ཆུ་ཉིན་གྲངས་༩་ལྷག་རིང་འགག་པའི་རིང་ཆུ་འཁྱིལ་ཚད་རྒྱ་ཆེ་རུ་སོང་སྟེ་སྤོ་ལོ་ཡུལ་ཚོ་དང་། གྲོང་སྡེ་ཆུའི་འོག་ཏུ་ནུབ་ཟིན་པ་ཁར། ཟླ་འདིའི་སྤྱི་ཚེས་༡༡་དང་༡༢་ཉིན་སྤོ་ལུ་དགོན་པའི་ནང་དུའང་ཆུ་འཁྱིལ་ནས་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ཆུའི་འོག་ཏུ་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོར་རོགས་པ་དང་མ་འོངས་པ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཆ་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ་ཙམ་ལས་གཞན་གང་ཡང་ལྷག་མ་སོང་ཞེས་བརྗོད་ཡོད། ད་དུང་ཁོང་གིས། ད་ཆ་འབྲི་ཆུ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་ནའང་གྲོང་གི་ནང་འཁྱིལ་བའི་ཆུ་གཙང་པོའི་ནང་རྒྱུགས་རྒྱུར་དུས་ཚོད་རིང་པོ་འགོར་གྱི་ཡོད་པ་བརྗོད་འདུག
འབྲི་ཆུ་གཙང་པོ་འགག་ནས་གྲོང་ཚོའི་ནང་ཆུ་རྒྱུགས་པའི་གནས་སྟངས་ཐད་གསར་དུ་ཐོན་པའི་བརྙན་པར་ཁག་ཅིག་སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་སྤེལ་འགྲོ་བཞིན་པར་གཞིགས་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༡༡་ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་སྤོ་ལུ་དགོན་པའི་གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཆུའི་ནང་གྱེལ་འགྲོ་བ་ནུབ་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་དམངས་ཚོ་སེམས་སྡུག་གིས་ངུ་འབོད་བྱེད་བཞིན་པ་ཡོད་པ་གོ་རྒྱུ་འདུག
ཉིན་ཤས་སྔོན་ས་གནས་ཡུལ་མི་གཞན་ཁག་ཅིག་གིས་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་ནང་དུའང་། འབྲི་ཆུ་མར་འབབ་མ་ཐུབ་པར་ཆུ་བསྐྱིལ་མཚེའུ་ཆེན་པོ་ཆགས་བཞིན་པ་དེ་རིམ་བཞིན་རྒྱ་བསྐྱེད་དུ་ཕྱིན་སྟེ་སྤོ་ལུ་དགོན་པའི་ལྷ་ཁང་ནང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་། དགོན་པ་དེའི་གྲྭ་ཤག་མང་པོར་གཏོར་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཟོས་དང་བཟོ་མུས་ཡིན་པ་བརྗོད་ཡོད་པ་རེད། སྤོ་ལུ་དགོན་པའི་ནང་དགེ་འདུན་པ་བརྒྱ་སྐོར་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཚོ་ཉེན་ཡོལ་ཆེད་གསེར་གཞུང་དགོན་པ་ནས་མར་ཡོང་སའི་སྡེ་ཞིག་ཡོད་པའི་སྤང་ཁར་གུར་ཕུབ་ནས་བཞུགས་བཞིན་ཡོད་འདུག
སྤོ་ལུ་དགོན་ནི་ས་སྐྱ་གོང་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཞལ་སློབ་དབེན་ཐོག་རྒྱ་བྱོན་པཀྴི་ཡིས་ཕྱག་བཏབ་སྟེ། འགྲོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་སྐབས་སྤོ་ལུ་དགོན་ལ་བཞུགས་ནས་རབ་ཏུ་གནས་ཏེ་རྟེན་གཙོ་བོ་ཐུབ་པ་གཟི་འོད་འབར་བ་གཅིག་དང་མགོན་པོ་གསུང་འབྱོན་གཅིག་ཡོད་པ་རེད། རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་དགོན་པ་ལ་གཏོར་སྐྱོན་བཏང་ཡོད་ཀྱང། ཕྱི་ལོ ༡༩༨༠ འི་ནང་དགོན་པ་གསར་བཞེངས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་འདུག  ས་གནས་བོད་མི་ཚོས་དགོན་པར་ཆུ་སྐྱོན་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་ཆུ་རག་རྒྱབ་པ་སོགས་བྱས་འདུག་ཀྱང་སྲུང་སྐྱོབ་ཐུབ་མེད་པ་དང་། ད་ཆ་སླར་ཡང་དགོན་པ་ཉམས་གསོ་བྱ་རྒྱུ་ལས་བྱ་ཐབས་གཞན་གང་ཡང་མེད་པ་བོད་མི་ཞིག་གིས་འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་བརྗོད་འདུག
འཇོ་མདའ་སྤོ་ལུ་ས་ཁུལ་དུ་དེ་ཉིན་ཕྱི་ཟླ་༡༠་ཚེས་༡༡་ཉིན་རི་ཉིལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཐེངས་དང་པོ་བྱུང་ནས་འབྲི་ཆུའི་འགག་རྒྱུད་གཡས་གཡོན་དུ་གནས་པའི་བོད་མིའི་སྡེ་བ་མང་པོར་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐེངས་འདིའི་རི་ཉིིལ་གྱིས་འབྲི་ཆུ་འགག་པའི་ཁྲོད་ས་གནས་ཡུལ་མི་ཉིས་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ལྷག་ས་གནས་གཞན་དུ་གནས་སྤོ་བྱེད་དགོས་བྱུང་བ་བརྗོད་ཡོད་པ་རེད།

གསར་འགོད་པ་གུ་རུ་ཆོས་སྐྱིད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།