རྒྱ་ནག་གི་གནམ་དམག་སྦྱོར་བརྡར།

2017-08-13
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
ཉི་ཧོང་དང་ཐག་ཉེ་བའི་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་འཕུར་བསྐྱོད་བྱས་ཡོད་ལུགས་ཐེ་ཝེན་གྱི་བདེ་སྲུང་བློན་ཆེན་ལས་ཁང་གིས་གསུངས་བཞག
ཉི་ཧོང་དང་ཐག་ཉེ་བའི་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་འཕུར་བསྐྱོད་བྱས་ཡོད་ལུགས་ཐེ་ཝེན་གྱི་བདེ་སྲུང་བློན་ཆེན་ལས་ཁང་གིས་གསུངས་བཞག
ཕལི་ཀར།

༄༅༎རྒྱ་ནག་གི་དམག་མིས་གནམ་ཐོག་ནས་ཐེ་ཝེན་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བདུན་ཕྲག་འདིིོའི་གཟའ་མཇུག་ཏུ་འཕུར་བསྐྱོད་བྱས་ནས་དམག་སྦྱོང་ཐེངས་གཉིོས་བྱས་རྗེས་ཉི་ཧོང་དང་ཐག་ཉེ་བའི་བྱང་ཕྱོགས་ཁུལ་འཕུར་བསྐྱོད་བྱས་ཡོད་ལུགས་དེ་རིང་ཐེ་ཝེན་གྱི་བདེ་སྲུང་བློན་ཆེན་ལས་ཁང་གིས་གསུངས་བཞག རྒྱ་ནག་གིས་རྩོད་གཞི་ཅན་གྱི་ལྷོ་དང་ཤར་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་བདག་དབང་རྒྱ་ནག་ལ་ཡོད་ལུགས་ཨུ་ཚུགས་བྱེད་བཞིན་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཐེ་ཝེན་གྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལའང་རྒྱ་ནག་གིས་བློ་འཚབ་བྱེད་བཞིན་པ་རེད།
དེ་རིང་རེས་གཟའ་ཉི་མའིོ་ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མི་དང་ཟ་ཆས་སོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གནམ་གྲུ་གཉིས་ཐེ་ཝེན་དང་ཕི་ལི་པིན་ཡུལ་གྲུ་གཉིས་དབར་འབྲེལ་བའི་མཚོ་ལམ་Bashi ཟེར་བའི་སྟེང་འཕུར་བསྐྱོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེ་རྗེས་ཐེ་ཝེན་གྱི་བྱང་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་ཉི་ཧོང་གི་Miyako ཟེར་བའི་མཚོ་གླིང་ཐོག་འཕུར་བསྐྱོད་བྱས་རྗེས་རྒྱ་ནག་གི་གནམ་དམག་གནམ་གྲུ་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་དམག་སྦྱོང་བྱས་རྗེས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཡོད་ལུགས་ཐེ་ཝེན་གྱི་བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་གིས་གསུངས་བཞག དེ་བཞིན་རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་ཡང་ Bashi མཚོ་ལམ་ཐོག་རྒྱ་ནག་གི་གནམ་དམག་གནམ་གྲུ་དང་དོལ་པོ་སྐྱེལ་འདྲེན་གནམ་གྲུ་འཕུར་བསྐྱོད་བྱས་ཡོད་འདུག ཐེ་ཝེན་གྱི་དམག་མིས་རྒྱ་ནག་གི་དམག་སྦྱོང་དེ་རིགས་ལ་བྱ་ར་ནན་པོ་གནང་ནས་འོས་མཚམས་ཀྱི་ལན་འདེབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་ཐེ་ཝེན་གྱི་བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་ནས་གསུངས་བཞག འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐེ་ཝེན་གྱི་གནམ་ཐོག་ཏུ་དམག་སྦྱོང་བྱས་པའི་སྐོར་ལ་ད་བར་གང་ཡང་གསུངས་མེད་པ་རེད།།
གསར་འགོད་པ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།