ཨེཛ་འགོ་ནད་སྔོན་འགོག་བྱ་ཐབས།

2016-12-12
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ལུགས་དང་ཕྱི་ལུགས་ཐོག་ནས་སྔོན་འགོག་ཇི་ལྟར་བྱ་ཐབས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།
བོད་ལུགས་དང་ཕྱི་ལུགས་ཐོག་ནས་སྔོན་འགོག་ཇི་ལྟར་བྱ་ཐབས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།
འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལེ་ཚན་ནང་། AIDS འགོ་ནད་དེར་ཕྱི་ལུགས་དང་བོད་ལུགས་ཐོག་ནས་སྔོན་འགོག་ཇི་ལྟར་བྱ་ཐབས་སྐོར་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
གསར་འགོད་པ་གཡུ་སྒྲོན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།