ཨ་རིའི་ནང་སྙིང་རྩ་འགག་པའི་ནད་པ་མང་པོ་ཡོད་འདུག

2016-12-26
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
སྙིང་དང་སྙིང་རྩ་འགག་པའི་རྟགས་མཚན་པར་རིས།
སྙིང་དང་སྙིང་རྩ་འགག་པའི་རྟགས་མཚན་པར་རིས།
དྲ་བཤུས།

ཨ་རིའི་ནང་ལོ་ལྟར་ཨ་མི་རི་ཀ་བ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་ལ་སྙིང་རྩ་འགག་པའི་ནད་འཕོག་གི་ཡོད་པ་རེད་འདུག
ཐེངས་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་། ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་སྙིང་རྩ་འགག་པའི་ནད་དེ་ནི་ཨ་མི་རི་ཀ་བ་འདས་གྲོངས་སུ་འགྲོ་བའི་ནད་ཀྱི་རྐྱེན་གཙོ་བོའི་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ལོ་ལྟར་ཨ་མི་རི་ཀ་བ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་ལ་སྙིང་རྩ་འགག་པའི་ནད་འཕོག་གི་ཡོད་པའི་སྐོར་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།