ཆམ་རིམས་སྔོན་འགོག་དང་ཟས་བཅུད་ལ་དོ་སྣང་།


2020-11-17
Share
ཆམ་རིམས་སྔོན་འགོག་དང་ཟས་བཅུད་ལ་དོ་སྣང་། ལག་པ་གཙང་མ་བཞག་རྒྱུ་དེ་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ད་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་ནམ་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བའི་སྐབས་ཆམ་རིམས་ཁག་ཕོ་བདེ་བས་ནད་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བའི་ཐོག་ནས་སྔོན་འགོག་དང་།   རྒྱུན་དུ་འཚོ་བཅུད་སྨན་རིགས་དང་ཟས་བཅུད་ལ་དོ་སྣང་ཇི་ལྟར་དགོས་མིན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཞིབ་ཕྲ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།