རྒྱ་གར་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ཁྱབ་གདལ་གྱི་ཛ་དྲག་ཆེ་ཤོས་ཤིག་གྱུར་ཡོད་པ།

2021-05-01
Share
རྒྱ་གར་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ཁྱབ་གདལ་གྱི་ཛ་དྲག་ཆེ་ཤོས་ཤིག་གྱུར་ཡོད་པ། རྒྱ་གར་ནི་ད་ལྟའི་ཆར་ཀོ་ཝིཌ་ ༡༩ ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་གྱི་རྦ་རླབས་གཉིས་པ་འཕྱུར་སའི་ས་ཚིགས་ཛ་དྲག་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ།
སྨན་པ་སྐྱུ་ལོ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་དབང་།

༄༅།།ཐེངས་འདིའི་གནད་དོན་གླེང་མོལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་། རྒྱ་གར་ནི་ད་ལྟའི་ཆར་ཀོ་ཝིཌ་ ༡༩ ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་གྱི་རྦ་རླབས་གཉིས་པ་འཕྱུར་སའི་ས་ཚིགས་ཛ་དྲག་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། ཨ་རིའི་ཁེ་ལི་ཕོར་ནི་ཡ་ནང་གནས་བཞུགས་ནད་ཡམས་དཔྱད་རིག་པ་སྨན་པ་སྐྱུ་ལོ་རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་དབང་ལགས་དང་ལྷན་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གི་དཀའ་ཚེགས་དུས་འདིར་འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་རྒྱ་གར་ནང་དུ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་ཞུ།

གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།