མཐའ་མེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པ་ཞེས་པའི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ།

2020-08-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
མཐའ་མེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པ་ཞེས་པའི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ།
མཐའ་མེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པ་ཞེས་པའི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ།
ཚོགས་པའི་ངོ་དེབ།

གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། བལ་ཡུལ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱེད་པའི་ Infinite Ability Center ཞེས་པའམ་མཐའ་མེད་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པ་ཞེས་པའི་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ་དེའི་སྐོར་རིག་འཛིན་ཆོས་སྒྲོལ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གནང་བར་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།