བྷེལ་ཇེམ་ནང་སྐུ་ཞབས་ ཕ་རནྶེ་ གྷོ་ཐེ་བྭུའར་དགོངས་རྫོགས་མཆོད་འབུལ་ཞུས་པ།

2018-04-17
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུཌ་ཆེ་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ ཕ་རནྶེ་ གྷོ་ཐེ་བྭུའར་Frans Goetghebeaur.
བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུཌ་ཆེ་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ ཕ་རནྶེ་ གྷོ་ཐེ་བྭུའར་Frans Goetghebeaur.
སྐུ་ཞབས་ ཕ་རནྶེ་ གྷོ་ཐེ་བྭུའར་གྱི་ངོ་དེབ།

༄༅༎ གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ནང་ བྷེལ་ཇེམ་(Belgium)ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཡོན་ཏན་གླིང་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་དང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུཌ་ཆེ་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ ཕ་རནྶེ་ གྷོ་ཐེ་བྭུའར་Frans Goetghebeaur)དགོངས་རྫོགས་མཆོད་འབུལ་ཞུས་པའི་སྐོར་བྭ་རྭ་སེལྶེ་(Brussels)སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་སུ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་ཞུ༎
གསར་འགོད་པ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།