བོད་ལ་ཕྱིར་ལོག་པའི་ལས་འགུལ།

དགེ་འདུན་པ་ཁག་ཅིག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་དམག་མིས་བཀག་འགོག་བྱས་པ།

2009-06-02
Share

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་དུ་རྒྱ་གར་བཙན་བྱོལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཁག་ཅིག་གིས་བོད་ནང་བསྐྱོད་པའི་ལས་འགུལ་བརྩམས་སྐབས་རྒྱ་གར་ས་མཚམས་དམག་མིས་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་མི་སྣ་ཁག་ཅིག་གི་ལྷན་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ན་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།