བོད་མིའི་འགྲོ་སྡོད་སྤྱོད་གསུམ་ཐོག་དམ་དྲག་གི་ལས་དོན་མང་དག་ཅིག་སྤེལ་བཞིན་པ།

2021.03.17
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
བོད་མིའི་འགྲོ་སྡོད་སྤྱོད་གསུམ་ཐོག་དམ་དྲག་གི་ལས་དོན་མང་དག་ཅིག་སྤེལ་བཞིན་པ། རྒྱ་ནག་གུང་བྲན་ཏང་གཞུང་གིས་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནས་བཟུང་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་ཁྲིམས་གཞི་གསར་པ་ཁག་ཅིག་གཏན་འབེབས་བྱས་པ།
བོད་རང་དབང་གི་དྲ་གནས།

༄༅།།དེ་རིང་གི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ཆེད་སྒྲིག་གི་ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གུང་བྲན་ཏང་གཞུང་གིས་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནས་བཟུང་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་ཁྲིམས་གཞི་གསར་པ་ཁག་ཅིག་གཏན་འབེབས་བྱེད་ནས་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་འགྲོ་སྡོད་སྤྱོད་གསུམ་ཐོག་དམ་དྲག་གི་ལས་དོན་མང་དག་ཅིག་སྤེལ་དང་སྤེལ་མུས་ཡིན་པའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་སྐོར་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་སྙན་གྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས།།

གསར་འགོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་།

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
བོད།
༧ཀུན་གཟིགས་༧པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༠ ཆེན་པོར་རྗེས་དྲན་ཞུས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎