ལྕམ་ཇུ་ཌི་འུཌ་རཕ་ལ་༢༠༡༤་ལོའི་ལོ་བེལ་ཐོ་མ་སིའི་བྱ་དགའ་ཕུལ་ཡོད་པ།

2014-11-21
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རིའི་པི་སྦི་ཨེ་སི་ གསལ་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ལྕམ་ཇུ་ཌི་ འུཌ་རཕ།
ཨ་རིའི་པི་སྦི་ཨེ་སི་ གསལ་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ལྕམ་ཇུ་ཌི་ འུཌ་རཕ།
བི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅༎ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ལོའི་ ལོ་བེལ་ ཐོ་མ་སི་ ཡི་བྱ་དགའ་དེ། ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་༡༩ཉིན་ཨ་རིའི་པི་སྦི་ཨེ་སི་ གསར་ལས་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ལྕམ་ཇུ་ཌི་ འུཌ་རཕ་ ལགས་སུ་ཕུལ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། ཞིབ་ཕྲ་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།