བྱང་ཨ་མེ་རི་ཀའི་དཔལ་ས་སྐྱའི་སྨོན་ལམ་ཐེངས་༣པ་ལེགས་གྲུབ།

2019-07-16
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ས་སྐྱ་གོང་མ་ཁྲི་འཛིན་ ༤༢ པ་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་སྨོན་ལམ་གསུང་སྐུལ་དང་མཉམ་དངོས་སུ་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ནི་དེ་བས་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་པ་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག
ས་སྐྱ་གོང་མ་ཁྲི་འཛིན་ ༤༢ པ་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་སྨོན་ལམ་གསུང་སྐུལ་དང་མཉམ་དངོས་སུ་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ནི་དེ་བས་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་པ་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག
དཔལ་ས་སྐྱང་༸གོང་མ་རཏྣ་བཛྲ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ངོ་དེབ།

༄༅༎བྱང་ཨ་མེ་རི་ཀའི་དཔལ་ས་སྐྱའི་སྨོན་ལམ་ཐེངས་ ༣ པ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཞིང་།  དཔལ་ས་སྐྱང་༸གོང་མ་རཏྣ་བཛྲ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་སྨོན་ལམ་གསུང་སྐུལ་དང་མཉམ་དངོས་སུ་ཉམས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ནི་དེ་བས་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་པ་ལམ་སྟོན་གནང་འདུག གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས་གནང་།།

tashi-wangchuk-75གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།